Informacja dla nadawców i odbiorców korespondencji

Wskazanie Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stal Warsztat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-357), ul. Gołężycka 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr KRS: 0000324395, NIP:7792198279 (dalej: Administrator), z którą możesz kontaktować się pod numerem tel. 61 653 10 50 lub na adres e-mail: biuro@stalwarsztat.pl

Cel przetwarzania

 1. Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi.
 2.  Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowym realizowaniu płatności dla dostawców, dbaniu jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
 2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy.

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

 1.  10 lat od nadania lub odebrania korespondencji – dotyczy punktu 1 powyżej.
 2.  10 lat od zakończenia współpracy – dotyczy punktu 2 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich działającym na rzecz Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Pani/Panu prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przeniesienie danych osobowych rozumiane jako przekazanie danych innemu administratorowi na wniosek osoby, której dane dotyczą, jeśli
  przetwarzanie odbywa się w systemach informatycznych i jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
 5.  wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy handlowej. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje.