Informujemy, że w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stal Warsztat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-357), ul. Gołężycka 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr KRS: 0000324395, NIP: 7792198279 (dalej: „Administrator”), z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: biuro@stalwarsztat.pl
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Panią/Pana pytania, to jest na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z nawiązywaniem relacji handlowych i gospodarczych, udzielaniem
  odpowiedzi na zapytania ofertowe lub marketingiem bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego powyżej celu i o ile ich przetwarzanie nie
  będzie konieczne dla zabezpieczenia przyszłych interesów Administratora (np. związanych z ewentualnymi roszczeniami wobec
  niego) lub nie będzie wynikało z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez
  okres do 6 miesięcy od zakończenia kontaktu;
 4.  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan
  prawo do:
  a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy prawa;
 5.  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania;
 6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 7.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.
 8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.