Informacja dla osoby uczestniczącej w rekrutacji

Informujemy, że w związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stal Warsztat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-357), ul. Gołężycka 95, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr KRS: 0000324395, NIP: 7792198279 (dalej: Administrator), z którą możesz kontaktować się pod numerem tel. 61 653 10 50  lub na adres e-mail:
  biuro@stalwarsztat.pl
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na
  postawie art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO).
 3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
 4.  W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  b. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych;
  e. do cofnięcia udzielonej zgody – w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5.  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie rekrutacji, organizacji szkoleń,  konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość.)
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.